Volodymyr Zayichenko, ‘Listening JSBach on Monday morning’, 2016, Studio 54 Fine Arts International Ltd