Volodymyr Zayichenko, ‘Prayer’, 2017, Studio 54 Fine Arts International Ltd
Volodymyr Zayichenko, ‘Prayer’, 2017, Studio 54 Fine Arts International Ltd