W. Eugene Smith, ‘Walk to Paradise Garden’, 1946, Etherton Gallery