Wang Guan-Jhen, ‘Health Condition Test’, 2015, Yiri Arts