Wang Guan-Jhen, ‘Next to the Opposite’, 2015, Yiri Arts

About Wang Guan-Jhen