Wang Guan-Jhen, ‘On the Way to Tamsui: Dreamhouse’, 2015, Yiri Arts