Wang Guan-Jhen, ‘Wishful Thinking’, 2014, Yiri Arts