Wang Jianwei 汪建伟, ‘Messenger No.2《信使 No.2》’, 2015, Long March Space