Wang Jianwei 汪建伟, ‘Messenger No.8《信使 No.8》’, 2015, Long March Space