Wang Jianwei 汪建伟, ‘More No.1《更多 No.1》’, 2015, Long March Space