Wang Jianwei 汪建伟, ‘More No.5 《更多 No.5》’, 2015, Long March Space