Wang Jianwei 汪建伟, ‘Outcome No. 4’, Long March Space