Wang Jianwei 汪建伟, ‘Surface X 表面的肖像 X’, 2014, Long March Space