Wang Jin, ‘Wang’, 2006, Pékin Fine Arts
Wang Jin, ‘Wang’, 2006, Pékin Fine Arts
Wang Jin, ‘Wang’, 2006, Pékin Fine Arts
Wang Jin, ‘Wang’, 2006, Pékin Fine Arts
Wang Jin, ‘Wang’, 2006, Pékin Fine Arts
Wang Jin, ‘Wang’, 2006, Pékin Fine Arts