Wang Sishun 王思顺, ‘2∶30 am’, 2012, Long March Space