Wang Tiande 王天德, ‘Reposing in Changzhou 臥游長洲圖’, 2018, Alisan Fine Arts