Wang Yabin, ‘Climbing in Autumn ’, 2016, Aye Gallery