Wang Yin, ‘Washing feet no.3’, 2014, Tang Contemporary Art