Wang Youshen, ‘Per square meter·Washing ·My Landscape 5-06’, 2010-2014, ShanghART