Wang Youshen, ‘Per Square Meter · Washing · My Landscape 6-03’, 2010-2014, ShanghART