Wang ZhiYi, ‘Critical #4 ,’, 2016, Capsule Shanghai