Wendel A. White, ‘ Yellow Springs, Ohio’, 2007, photo-eye Gallery