Wi Taepa, ‘Tangaroa’, 2001, Glenn Green Galleries
Wi Taepa, ‘Tangaroa’, 2001, Glenn Green Galleries

Image rights: © Wi Taepa photo © Glenn Green Galleries

About Wi Taepa

New Zealand, b. 1946, Wellington, New Zealand, based in New Zealand