Wilhelm Mundt, ‘590-029’, 2016, Goya Contemporary/Goya-Girl Press

About Wilhelm Mundt