Wilhelm Mundt, ‘593-030’, 2016, Goya Contemporary/Goya-Girl Press