Wilhelm Mundt, ‘595-031’, 2016, Goya Contemporary/Goya-Girl Press