Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 470’, 2009, Goya Contemporary/Goya-Girl Press

About Wilhelm Mundt