Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 494’, 2010, Goya Contemporary/Goya-Girl Press

About Wilhelm Mundt