Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 630’, 2015, Goya Contemporary/Goya-Girl Press

About Wilhelm Mundt