Willy Eisenschitz, ‘Pyrenees Town’, Doyle
Willy Eisenschitz, ‘Pyrenees Town’, Doyle