Xiao Hong 肖红, ‘脸系列 Face’, 2016, Linda Gallery

About Xiao Hong 肖红