Xu Yang 徐揚, ‘고소번화도 (Prosperous Suzhou) ’, 1759, National Museum of Korea

"The City in Art, Art in the City"

Venue: National Museum of Korea, Seoul (2016)

About Xu Yang 徐揚