Xu-Zhan Zhang 張徐展, ‘Ritual of Cathode Ray Tube’, 2011-2013, Taipei Fine Arts Museum