Yaacov Agam, ‘Shalom Menorah’, Heritage Auctions
Yaacov Agam, ‘Shalom Menorah’, Heritage Auctions