Yan Bing, ‘Cutting Potatoes No.8’, 2015, Gallery Yang