Yannima Pikarli Tommy Watson, ‘Untju Alkata’, 2005, SmithDavidson Gallery