Yari Ostovany, ‘Chelleneshin 36’, 2016, Fondation Behnam Bakhtiar