Yari Ostovany, ‘The Third Script 3’, 2008, Fondation Behnam Bakhtiar