Yari Ostovany, ‘Verse XVIII’, 2015, Fondation Behnam Bakhtiar