Yasuo Kiyonaga, ‘Gogatsuningyo(Jinmutenno)’, 2018, Photo Gallery Artisan