Yasuo Kiyonaga, ‘Shotobi’, 2018, Photo Gallery Artisan