Yasuo Kiyonaga, ‘Shuriken’, 2018, Photo Gallery Artisan