Yasuo Kiyonaga, ‘Tochin’, 2018, Photo Gallery Artisan