Yasuo Kuniyoshi, ‘Café No. 2’, 1936, Rago
Yasuo Kuniyoshi, ‘Café No. 2’, 1936, Rago