Ye Hongxing, ‘Another Space No.16’, 2013, ART LEXÏNG