Ye Yongqing 叶永青, ‘Pine’, 2016, Longmen Art Projects