Yehouda Chaki, ‘Orange Mountain meets Blue Mountain 1559’, 2015, Odon Wagner Contemporary