Yelena and Viktor Vorobyev, ‘I Prefer Watermelons’, 2002, Aspan Gallery