Yerbossyn MELDIBEKOV, ‘Brezhnev-Giacometti’, 2015, Aspan Gallery