Yojiro Imasaka, ‘Blue Bayou 04’, 2016, MIYAKO YOSHINAGA